ســــــاختمان کـــــوهسنگی

بـــناے فاخــــــــــــر ایـرانیـان

آرشیتکت:جناب آقای مهندس فرشاد سمیعی منش،خانم مهندس هما هوشیار

(گروه مهندسین رواق )

موقعیت:خیابان کوهسنگی.مشهد
مساحت:۲۶۰۰ متر مربع
سال ساخت:2020_2019
وضعیت:ساخته شده
کاربری:آپارتمان مسکونی
کارفرما:جناب آقای مهندس کافیان

تیم عکاسی ساختمان : بنای فاخر ایرانیان

3.5/5

راه های ارتباطی با طراحان پروژه